ஸ்டிக்மா என்பது கறை_டாக்டர் அன்புதுறை

ஸ்டிக்மா என்பது கறை இழுக்கு இவை மனநோய்க்கு அதன் வழியை விட அவமானத்தை ஏற்படுத்தும் மனநோய்யால் நம்பிக்கை மற்றும் உதவி